www.zahrada-les.sk - SILVACO-IKA

Už som registrovaný!

Fakturačné údaje
Upraviť fakturačné údaje
Dodacia adresa
Iba v prípade že sa dodacia a fakturačná adresa líšia,
kliknite na »Pridať adresu« tlačidlo pod
Pridať adresu
Meno Kód tovaru Cena Množstvo / Aktualizovať DPH Zľava Celkom
 
Výsledná cena
Nie je vybraný žiaden spôsob dopravy.
Upravit spôsob dopravy
 
Celkom:
0,00 €
0,00 €
Poznámky a špeciálne požiadavky

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY
  1. Predávajúcim je spoločnosť Ivan Kmeť SILVACO-IKA ,Dolná 85, 976 33 Poniky, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica  číslo: 601-11953, IČO: 34486259, DIČ: 1020555789,  tel. +421 905 408 821, e-mail: info@zahrada-les.sk (ďalej len predávajúci).
  2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka, alebo aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
  3. Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
  4. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.
 2. OBJEDNÁVANIE
  1. Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho

b)prostredníctvom e-mailu, zaslaním písomnej objednávky

 1. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
 2. Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci do 24 hodín e-mailom a zároveň oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Všetky potvrdené objednávky sú záväzné!
 3. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
 4. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť  telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.
 5. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať           s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...)
 1. CENY
  1. Predávajúci je platcom DPH.
  2. V prípade zasielania tovaru kuriérskou službou je k základnej cene objednávky pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Cena je odvodená od celkovej hmotnosti objednaného tovaru a bude uvedená pri potvrdení objednávky (pri každom spôsobe dopravy). Balné je zahrnuté v cene dopravy.
 2. PLATBY
  1. Platiť za tovar môže kupujúci v hotovosti, platobnou kartou v prípade osobného prevzatia, na dobierku alebo prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
   1. prevodným príkazom zo svojho účtu
   2. priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,
  2. Platba je možná iba v eurách.
  3. Daňový doklad obdrží kupujúci spolu s tovarom.
 3. DODACIE PODMIENKY
  1. Dodacia lehota na tovar v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 7 dní, alebo po dohode                   s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky, alebo e-mailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.5 týchto Obchodných podmienok.
  2. Všetky stroje je možné si prevziať len osobne kupujúcim v kamennej predajni predávajúceho.

5.2a Stroje sú vždy odovzdávané len riadne skompletované a odskúšané. Zároveň kupujúci   musí byť zaškolený s ich obsluhou a údržbou.

 1. V prípade potreby je možné aj osobné prevzatie stroja v mieste určenom kupujúcim, ktoré zabezpečí osobne predávajúci na náklady kupujúceho, alebo za podmienok dohodnutých pri objednaní stroja. Podmienky pre takéto dodanie tovaru sú popísané v bode 5.2a.
 2. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom kompletné príslušenstvo, návod na obsluhu       a záručný list.
 3. Ostatný tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie.
 1. DORUČENIE  OSTATNÉHO TOVARU
  1. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie                     z ponúkaných možností v objednávke:
   1. kuriérskou službou
   2. Slovenskou poštou.
  2. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
  3. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky.
  4. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha tovaru.
  5. Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie prepravcom. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru.
  6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca.
  7. V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.
 2. ODSTÚPENIE OD VYBAVENEJ OBJEDNÁVKY
  1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho).      V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
  2. Tovar na vrátenie musí byť:
   1. tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nepoškodený a nepoužívaný
   2. kompletný (vrátane príslušenstva, dokumentácie, ...)
   3. vrátane priloženého dokladu o kúpe.
  3. Ak sa kupujúci rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 7.1 týchto Obchodných podmienok, je povinný:
   1. kontaktovať predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od vybavenej objednávky, uviesť číslo objednávky (variabilný symbol), dátum kúpy a číslo svojho účtu pre vrátenie peňazí
   2. zaslať tovar naspäť na adresu predávajúceho – tovar sa odporúča poslať doporučene, poistený a použiť vhodné balenie, aby počas prepravy nedošlo k popísaniu, polepeniu, ani inému znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy)
   3. uhradiť výdavky súvisiace s vrátením tovaru (poštovné, poistenie, ...).
  4. Po splnení podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok a po obdržaní vráteného tovaru je predávajúci povinný:
   1. prevziať tovar naspäť
   2. vrátiť kupujúcemu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa odstúpenia od vybavenej objednávky celú cenu zaplatenú za tovar, okrem poplatku za dopravu.
  5. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok podľa bodov 7.1 až 7.3 týchto Obchodných podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od vybavenej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.
 3. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE
  1. Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
  2. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení a záručný list. Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje len v prípade, že nebol vydaný záručný list.
  3. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním.
  4. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry, dodacieho listu. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.
  5. POSTUP REKLAMÁCIE:

8.5.1. Čo najskôr nás informovať e-mailom alebo telefonicky o chybe výrobku.

8.5.2. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho vrátane všetkých potrebných dokladov

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru či zákaznícke registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.zahrada-les.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ").
  2. Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva zákazník v súlade so zák. č. 122/2013 Z. z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním                       a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie so zákazníkom, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.) a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru
  3. Vykonaním registrácie zákazníckeho účtu cez internetový obchod www.zahrada-les.sk zákazník súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala                     a uchovávala osobné údaje zákazníka poskytnuté zákazníkom pri jeho registrácii. Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe    v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko,  adresa, telefón, e-mail. Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
  4. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru (najmä Slovenská pošta). Súhlas so spracovaním osobných údajov         a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail             info@zahrada-les.sk. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu zákazníckej registrácie.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.